نسخه آرشیو پخش آرشیو

تازه های پزشكی آرشیو برنامه ای

جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 25 دقیقه

بررسی تازه ترین اخبار پزشكی در هفته گذشته
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو