نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق نام دیگر توست- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

حسن خلق- اذان: 17:45، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی
آقای دكتر شیروانی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو