نسخه آرشیو پخش آرشیو

یادداشت های روزانه من آرشیو برنامه ای

جمعه 27 مهر 1397 ساعت: 21:20 | مدت: 10 دقیقه

از منظر دیگران مسائل را دیدن، شاه كلید همدلی است\r\n
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو