نسخه آرشیو پخش آرشیو

بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت: 21:45 | مدت: 50 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) در دیدار با نخبگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو