نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق است و آتش و خون- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

اربعین حسینی- اذان: 17:31، موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
آقای دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو