نسخه آرشیو پخش آرشیو

گنجشك و جبرئیل آرشیو برنامه ای

دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

معرفی شعر عاشورایی و خوانش آثار فاخر عاشورایی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو