نسخه آرشیو پخش آرشیو

نور هشتم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت: 22:05 | مدت: 25 دقیقه

با توجه به اینكه امام رضا (ع) ملقب به امام رئوف هستند به فرهنگ محبت كردن و جایگاه محبت در نزدیك كردن دلها و چگونگی رسیدن به این محبت و كاربردی كردن آن می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو