نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله سواركاری و چوگان(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت: 15:00 | مدت: 55 دقیقه

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو