نسخه آرشیو پخش آرشیو

كرانه سبز، زیر پوتین های سیاه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت: 15:25 | مدت: 15 دقیقه

روز همبستگی جهانی با مردم فلسطین
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو