نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارسی گویان(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 23:05 | مدت: 50 دقیقه

تقویت وحدت بین فارسی زبانان\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو