نسخه آرشیو پخش آرشیو

ماجرای یك نامه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 15:25 | مدت: 15 دقیقه

نامه امام خمینی (ره) به گورباچوف
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو