نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایران ساز آرشیو برنامه ای

جمعه 14 دی 1397 ساعت: 13:00 | مدت: 30 دقیقه

دستاوردهای حوزه برق آبی كشور پس از انقلاب اسلامی \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
دكتر علی حیدری(كارشناس وزارت نیرو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو