نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 15 دی 1397 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

آداب شب نشینی در فصل زمستان در نواحی مختلف ایران- غذاها و خوردنی های مخصوص شب نشینی- بازیهایی كه در شب های زمستان انجام می شود- قصه گویی در شب های زمستان- نوشیدنی های گرم سنتی در زمستان و خواص آنها مثل: آویشن، بابونه و...\r\n
آقای اسدالله طاقتی احسن(محقق محلی شیرین سوی همدان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو