نسخه آرشیو پخش آرشیو

پیشران آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 دی 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
گفتگو با خانم دكتر عفت شریعتی كوهبنانی(مشاور دبیر كل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو