نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 28 دی 1397 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

مراسم عروسی در مازندران- مهمان و مهمان داری در فرهنگ مردم ایران- نمونه هایی از اشعار نظامی گنجوی با اشاره به آداب مهمان داری- صحبت های آقای ابراهیم زاده از شفت گیلان درباره شب نشینی ها و آداب زمستان در شفت گیلان\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو