نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 دی 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 30 دقیقه

نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان گلستان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو