نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

نقش آبخیزداری در حفاظت از خاك\r\n
مهندس میر دار(معاون دفتر آبخیزداری و حفاظت خاك)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو