نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

سهم اشتغال جوانان تحصیل كرده و مشاغل خانگی از بودجه 98- پیگیری افزایش قیمت خودرو\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو