نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

شنبه 29 دی 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

روز ملی هوای پاك\r\n
دكتر مسعود تجریشی(معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو