نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

طرح انتقال آب از خزر به سمنان\r\n
دكتر هدایت فهمی(مدیر كل دفتر برنامه ریزی) و حنیث رضا گلزار(كارشناس آب و خاك)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو