نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت: 11:15 | مدت: 25 دقیقه

رابطه صنعت با دانشگاه- بومی سازی دانش فنی\r\n
دكتر محمد شاهرخی(استاد دانشگاه كردستان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو