نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

هدر رفت انرژی ساختمان ها- افزایش اجاره بهای مسكن
علی گل مرادی(از كمیسیون انرژی) و قلی خسروی(رئیس اتحادیه مسكن)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو