نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت: 11:15 | مدت: 25 دقیقه

هوشمند سازی مدارس
دكتر موسی زاده(رئیس گروه هوشمند سازی مدارس آموزش و پرورش)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو