نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

بخش دوم فصل پنجم مسابقه گویندگی و اجرا با موضوع آزاد، مرحله اول شامل دو بخش اجرای برنامه و خواندن شعر و حكایت است.\r\n
داوران: فاطمه آل عباس، پریچهر بهروان، علیرضا معینی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو