نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویش آرشیو برنامه ای

دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

توسعه خدمات پرستاری و افزایش تعداد پرستار به ازای تخت بیمارستانی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر مریم حضرتی(معاون پرستاری وزارت بهداشت) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو