نسخه آرشیو پخش آرشیو

سكوی من آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

در این برنامه فرآیند استعدادیابی در ورزش كشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو