نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاوشگر(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه علمی-تحلیلی، موضوع امروز: اهرام مصر(افسانه ها و خرافات)
تهیه كننده: سودابه طهوری، مجری: سیاوش عقدایی و محسن رسولی، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو