نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

شنبه 27 بهمن 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 15 دقیقه

چگونگی شناسایی استعدادها در مدارس كشور به ویژه مدارس ابتدایی و چگونگی پرورش آن
تهیه كننده: مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو