نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل یا پوچ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

خبرهای جعلی و غلط- در عصری كه اطلاعات بیشمار از رسانه های مختلف پخش می شود كدام خبرها صحیح و كدام جعلی است؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو