نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهار گردی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 45 دقیقه

سفر به شهرهای مختلف ایران\r\n
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو