نسخه آرشیو پخش آرشیو

عطر نارنج(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 16 فروردین 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 2 ساعت

من امسال با توكل بر خدا سال جدید را آغاز می كنم\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو