نسخه آرشیو پخش آرشیو

فردای روشن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت: 10:20 | مدت: 10 دقیقه

نخستین پردیس مغز و علوم شناختی كشور راه اندازی شد\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو