نسخه آرشیو پخش آرشیو

موج جوونی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

این برنامه هر هفته به یكی از شهرهای ایران سفر می كند و به بررسی فرهنگ و آداب و رسوم آنجا می پردازد. این هفته: مشهد
تهیه كننده: عباس پیری، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو