نسخه آرشیو پخش آرشیو

عبور از تاریخ آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت: 14:30 | مدت: 15 دقیقه

بررسی تاریخ ایران- عصر صفویه و دوره شاه صفی اول و اتفاقهایی كه در دوره سلطنت 13 ساله او افتاد.
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو