نسخه آرشیو پخش آرشیو

پایه های اقتدار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 15:25 | مدت: 15 دقیقه

نقش نهادهای نظامی در كمك رسانی به سیل و زلزله
مهمان(دریادار سیاری، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوری اسلامی ایران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو