نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاستگاه آفتاب(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

انتظار، محبت و مهربانی\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو