نسخه آرشیو پخش آرشیو

بررسی رسانه های بیگانه آرشیو برنامه ای

جمعه 6 اردیبهشت 1398 ساعت: 08:35 | مدت: 20 دقیقه

بررسی آخرین اخبار و برنامه های سیاسی رادیوهای خارجی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو