نسخه آرشیو پخش آرشیو

به رنگ سپیده آرشیو برنامه ای

جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت: 04:30 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی-اذان صبح به افق تهران: 4:37- موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو