نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر من آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 45 دقیقه

جنگ فرهنگی هنری- جایگاه تئاتر و تاثیر و فرهنگ سازی آن در جامعه- نگاهی به نمایشگاه كتاب
تهیه كننده: سیروس رجبی، سردبیر: مهدی شاه رضایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو