نسخه آرشیو پخش آرشیو

به رنگ سپیده آرشیو برنامه ای

شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت: 04:35 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- تلاوت آیات 56 تا 62 سوره مباركه احزاب- قاری: شهید حسن دانش- اذان صبح به افق تهران: 4:36- موذن: مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو