نسخه آرشیو پخش آرشیو

رنگین كمان آرشیو برنامه ای

جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت: 09:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه طنز جمعه صبح- موضوع این هفته: بند
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو