نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل یا پوچ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

درستی یا نادرستی اخباری كه در فضای مجازی منتشر می شود
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو