نسخه آرشیو پخش آرشیو

آینده روشن آرشیو برنامه ای

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت: 14:45 | مدت: 15 دقیقه

روز ملی جمعیت- جمعیت و نسبت آن با پیشرفت ایران، با تكیه بر اقتصاد
خانم دكتر كاظمی(جمعیت شناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو