نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه تا كارخانه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 59 دقیقه

طرح رونق و تسهیلات آن در راستای حمایت از صنایع كوچك چیست؟\r\n
كارشناسان: علیرضا یوسفی(كارشناس تجارت بین الملل) و علی صادق پناه(فعال صنایع كوچك ظروف پلاستیك و آشپزخانه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو