نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویای نافرجام آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت: 15:25 | مدت: 15 دقیقه

پرداختن به ترورهایی كه بر ضد انقلاب اسلامی ایران صورت می گرفت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو