نسخه آرشیو پخش آرشیو

شلیك مستقیم آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

حمله آمریكا به هواپیمای مسافربری ایرباس\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو