نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه تا كارخانه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 59 دقیقه

وضعیت توسعه شهركهای صنعتی لرستان\r\n
كارشناسان: بختیار رازانی(مدیرعامل شركت شهرك های لرستلن)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو