نسخه آرشیو پخش آرشیو

ملك آباد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

در روند تولید علم و تجاری سازی، امكانات و تجهیزات دانشگاهی چه تاثیری دارند؟
گفتگو با دكتر بختیاری(مدیر خدمات پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو