نسخه آرشیو پخش آرشیو

ملك آباد آرشیو برنامه ای

دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

چرا استعدادیابی باید در سنین كودكی انجام شود؟
با حضور دكتر نستوه(معاون آموزش و پرورش مركز ملی پرورش استعداد های درخشان)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو