نسخه آرشیو پخش آرشیو

حریم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت: 16:25 | مدت: 15 دقیقه

كشتار زائرین مكه در منا \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو